กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


2014-11-28 1388

สำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทักษะในการแสวงหาข่าว/ข้อเท็จจริง/วิเคราะห์ข่าวคดีทุจริต ในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


2014-11-28 1374

สำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยานของสำนักงาน ป.ป.ท.


2014-11-07 1374

สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมชี้แจง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


2014-09-16 1797

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หารือมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง