ผลงาน/โครงการ

...
โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต นำร่อง จังหวัดพัทลุง

...
โครงการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

...
พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต นำร่อง ลพบุรี


 1. โครงการบูรณาการทุกภาคส่วนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. โครงการเสริมสร้างความรู้และดำเนินการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตในภาครัฐ
 3. ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
 4. โครงการข้าราชการไทย ไร้ทุจริต
 5. ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน
 1. โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง “รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้าราชการไทยไม่โกง)”
 2. โครงการบูรณาการทุกภาคส่วนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านคุ้มครองพยาน
 4. โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต พ.ศ. 2556
 5. โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
 6. โครงการจัดทำแผนแม่บทในการป้องกันการทุจริต
 7. โครงการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ “คนไทยไม่โกง ระยะที่ 3”
 1. โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ “คนดีของแผ่นดิน” ปีที่ 3
 2. โครงการสัมมนาภาคประชาชน 9 เขตพื้นที่ : เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
 3. โครงการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านการทุจริต เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
 4. โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เรื่อง “รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้าราชการไทยไม่โกง)”
 5. โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีการข่าวและการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตในภาครัฐ
 6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองพยาน
 7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
 8. โครงการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ คนไทยไม่โกง ระยะที่ 2
 9. โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต พ.ศ. 2555
 10. โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
 11. โครงการสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต
 12. โครงการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ “คนดีของแผ่นดิน” ปีที่ 2
 2. โครงการสร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ “คนไทยไม่โกง”
 3. โครงการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการทุจริตการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ เพื่อจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 4. โครงการสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร) เรื่อง “รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้าราชการไทยไม่โกง)”
 5. โครงการสัมมนาภาคประชาชน 9 เขตพื้นที่ : เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
 6. โครงการอบรมเครือข่ายสื่อมวลชนเขตกรุงเทพมหานคร เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
 7. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการคุ้มครองพยานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.
 8. โครงการจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตนำร่อง จ.ลพบุรี
 1. โครงการคนดีของแผ่นดินภาคประชาชน โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ
 2. โครงการสัมมนาภาคประชาชน 9 เขตพื้นที่ : เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”
 3. โครงการสัมมนาเครือข่ายภาครัฐ : เรื่อง รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ “ข้าราชการไทยไม่โกง”
 4. โครงการจัดทำรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีธรรมาภิบาลและรูปแบบการประสานเครือข่ายราชการ เพื่อควบคุมเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ
 5. โครงการจัดทำหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น)
 6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการข่าว
 7. โครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน “คบเด็กสร้างชาติ โตไปไม่โกง”
 8. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประเมินสถานการณ์ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐและประสบการณ์ในการถูกเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐฯ
 9. โครงการฝึกอบรมพนักงานไต่สวนมืออาชีพของสำนักงาน ป.ป.ท.
 1. โครงการรวมพลังป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. โครงการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน
 4. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพทางยุทธวิธีสำหรับบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ท.