โครงสร้าง

สำนักคุ้มครองและป้องกัน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานพัฒนามาตราการป้องกันการทุจริต

กลุ่มงานเครือข่ายประชาชนต่อต้านการทุจริต

กลุ่มงานคุ้มครองพยาน

กลุ่มงานการข่าว

 

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 12 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
รวม 15 คน

 

บุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน

นางรมณี กลั่นบิดา
ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน

: rommanee.k@pacc.go.th : 1400

กลุ่มงานพัฒนามาตราการป้องกันการทุจริต

นางฉวีวรรณ นิลวงศ์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

: chaweewan.n@pacc.go.th : 1412


นางสาวภัทรา เสริมทรัพย์
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: phatthra.s@pacc.go.th : 1411

พันตรีหญิงนิมมาน์ แก่นกำจร
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: nimma.k@pacc.go.th : 1406

กลุ่มงานการข่าว

นายอรรถพร จรจำรัส
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
*ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการ สำนักงานเลขาธิการ

: attaporn.j@pacc.go.th : -


น.ส.ธิดารัตน์ ภิภพ
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: thidarat.p@pacc.go.th : -

(ว่าง)

: - : -

กลุ่มงานคุ้มครองพยาน

นางรัตติกาล ณ ราช
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: rattikarn.n@pacc.go.th : 1409


 

กลุ่มงานเครือข่ายประชาชนต่อต้านการทุจริต

นางนรินยา สุภาพพูล
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

: narinya.s@pacc.go.th : 1407

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

จ่าสิบเอกสมพร วงษ์คงคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

: somporn.w@pacc.go.th : 1401


นางสาวรัชนีวรรณ สุทัศน์
นักจัดการงานทั่วไป

: rachaneewan.s@pacc.go.th : 1408

นางสาวฉัฐวีณ์ สุนทรกมลพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป

: chattavee.s@pacc.go.th : 1404

นางสาวกรรณิการ์ แสงช่างทอง
นักวิชาการยุติธรรม

: kannika.s@pacc.go.th : 1402