โครงสร้าง

สำนักคุ้มครองและป้องกัน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการประกอบด้วย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานพัฒนามาตราการป้องกันการทุจริต

กลุ่มงานเครือข่ายประชาชนต่อต้านการทุจริต

กลุ่มงานคุ้มครองพยาน

กลุ่มงานการข่าว

 

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 12 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน
รวม 15 คน