วิสัยทัศน์ สำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.)

“เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากลไกในกระบวนการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ”


ค่านิยมร่วม

“เชิดชูคนดี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม”

 

เป้าประสงค์

  • การคุ้มครองพยานมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด
  • การข่าวกระทำฉับไว ทันต่อสถานการณ์การทุจริต
  • เครือข่ายครอบคลุม มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
  • มาตรการป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ