กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย prevention เมื่อ 2014-11-28 08:53:02น. view 1373

สำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยานของสำนักงาน ป.ป.ท.

xxx

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรีสำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.)ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยานของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมี ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองพยานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือในการคุ้มครองพยานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งการจัดโครงการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 100 คน