กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย prevention เมื่อ 2014-11-07 08:30:42น. view 1374

สำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมชี้แจง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

xxx

      เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กับกลุ่มเป้าหมายส่วนราชการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     โดยสาระสำคัญในการประชุมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้แก่ การชี้แจงเรื่องกลุ่มเป้าหมาย,แนวทางการประเมิน,ประเด็นขอความร่วมมือและปฏิทินกรอบระยะเวลา เพื่อให้หน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงมีการตอบข้อซักถามจากหน่วยงานต่างๆระดับจังหวัด
     ทั้งนี้ การประเมิน ITA ได้รับการกำหนดเป็นตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มิติภายในของหน่วยงานของรัฐระดับกรม(ส่วนกลาง) จำนวน 146 หน่วยงาน และส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด