กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย prevention เมื่อ 2014-09-16 14:38:38น. view 1742

สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หารือมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

xxx

   เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 นางรมณี  กลั่นบิดา ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน         สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สคป. เข้าพบนายชาญนะ  เอี่ยมแสง รองอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   จากนั้นคณะผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. นายภูมิบุญญ์  แช่มช้อย   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

2. นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์     ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

3. นายปรเมศร์  ธีรคำศรี       ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

4. นายธีรยุทธ  สำราญทรัพย์    ผอ. ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงานงบประมาณ

                                              สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

5. นางวิภา  ธูสรานนท์          ผอ. กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

6. นายมนู  โชติเสน              ผอ. ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ส่วนทางสำนักงาน ป.ป.ท. ประกอบด้วย

1. นางรมณี  กลั่นบิดา                        ผอ. สำนักคุ้มครองและป้องกัน

2. นางฉวีวรรณ  นิลวงศ์                     นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

3. พันตรีหญิงนิมมาน์  แก่นกำจร         นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

4. นางสาวฉัฐวีณ์  สุนทรกมลพัฒน์      นักจัดการงานทั่วไป

   โดยสาระสำคัญของการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามประกาศ คสช. ที่ 104/2557  เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น